[Thảo Luận] [VXA] RPG Maker VX Ace: hiển thị weapon lên góc màn hình?

Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
edited October 2019 in Thảo Luận
Cho mik hỏi làm sao để hiển thị weapon ở 1 bên góc màn hình khi mik trang bị nó
Kiểu như mik trang bị súng thì nó sẽ hiện ra cây súng ở góc màn hình

Comments

Sign In or Register to comment.