[Software] RPG VX ACE Phiên bản Việt Hóa

Meo Meo MeoMeo Meo Meo Posts: 124Registered
edited July 2019 in RPG Maker
Giới thiệu:
RPG Maker VX ACE đã được dịch sang tiếng Việt, dành cho các bạn thích dùng tiếng mẹ đẻ

Lời tác giả
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại bố thí cho con 1 cash
Nói chung là ăn xin cash
Credit
Mèo Béo Lười
Điều khoản sử dụng
Không dùng cho dự án thương mai, nếu thương mại hãy mua bản chính thức.
d22f5f4d8ca7d90eabd8fcd27d6b4d60_398876681_zps7e6e5715png
c73823aa59f599b46f77589657e493dd_398876752_zpse6bcd101png
a019fe5c33089520ec7ba8efce780d80_398876784_zpsd179f037png
76479c5d8ea1a517f781924e62d10e58_398876795_zps528ba0c1png
e8334ba24c0fd80fdcf4c3b5df24ca47_398876816_zps2f1e95f5png
«13456719

Comments

Sign In or Register to comment.