[Game] WTF Adventure - Game nhảm do mình làm

ToukiTouki Posts: 31Registered, Uncornfirmed
edited May 5 in Sản Phẩm
Tình trạng: Update 1.0.1
Mùa dịch COVID chán quá, cơ mà lại bí ý tưởng nữa nên con game này ra đời. Có gì mọi người gạch đá nhẹ nhẹ kẻo em xây mấy cái biệt thự không hết. Cơ mà game ngắn lắm, chủ yếu là về nỗi khổ làm game của một con lười.

link: https://drive.google.com/open?id=156chUNGBcgCOgLM7Ld2B3ieeOq0P6JvM
Link ver 1.0.1: https://drive.google.com/open?id=1mvtIVmbqD1iS6rRL3k9lRAVkI-qrrgTa
Vài hình ảnh trong game:Update 1.0.1: Sửa lỗi linh tinh

Comments

Sign In or Register to comment.