[Hướng Dẫn] Fix lỗi Visual Studio Code: The C# extension is recommended for this file type.

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,823Administrators
edited March 7 in Unity

VẤN ĐỀ

Hiện tại VS Code khi mở lên sẽ thông báo: 
The 'C#' extension is recommended for this file type.


Nhưng khi bấm Install thì sẽ báo không tìm thấy:


Lỗi này là do chuyển giao publisher từ ms-vscode sang ms-dotnettools, nhưng vs code chưa đồng bộ.
Lỗi này sẽ sớm được fix, tuy nhiên phải tìm kiếm giải pháp tạm thời để không bị ngưng trệ công việc, và mình đã tìm được cách sau khi lục tung internet.

GIẢI PHÁP

Gỡ cài đặt C# Extension hiện có và tải phiên bản 1.21.12 bên dưới:
https://github.com/OmniSharp/omnisharp-vscode/releases/tag/v1.21.12

Cài đặt thông qua lện Install from VSIX như hình

Nhớ chọn Disable Auto Updating Extensions cũng nằm trong menu đó, để VS Code không tự động update lên phiên bản mới nhất, kẻo lại bị lỗi tiếp.

THAM KHẢO

https://github.com/OmniSharp/omnisharp-vscode/issues/3623
Tagged:
Sign In or Register to comment.