[Thắc Mắc] [Ace] Làm sao để NPC đi theo con quái

TokitaTokita Posts: 2Registered, Uncornfirmed
edited February 7 in RPG Maker
Cho e hỏi lm sao để thực hiện đc cái event npc đi theo con quái này thế


Comments

Sign In or Register to comment.