Mem mới xin chào mọi người

ToukiTouki Posts: 31Registered, Uncornfirmed
Xin chào mọi người, mình mới vào đây được 3 ngày xin được làm quen với mọi người. Mình thì cũng tập tành mò mẫm làm game nhưng chưa ra hồn và đang phát triển game đầu tiên, xin mọi người chỉ giáo :) .
p/s: group có vẻ vắng.... 

Comments

Sign In or Register to comment.