RPGMVXA: Làm sao để tạo NPC

Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
Làm sao để tạo NPC đi theo mình hỗ trợ vậy
Kiểu như cho NPC đi theo để thu thập đồ hay tương tác vs event khác ý

Comments

  • Time MasterTime Master Posts: 64Registered
    "Đi theo mình" luôn thì mình nghĩ chỉ có thể là 1 actor thôi bạn, chứ NPC thì đa phần đứng yên 1 chỗ hơn. Bạn có thể điều chỉnh trong event để biến actor đó thành active actor hay passive actor mà.
    VD như nếu bạn chỉ muốn actor đó đi theo thôi, ko tham gia vào battle thì trước mỗi lệnh call battle, bạn chỉ cần remove actor đó, qua battle rồi thì add vào lại thôi.
    Còn tương tác với event khác thì bạn set event để conditional branch là có actor đó in party là được.

    Mà nghe bạn mô tả, mình có cảm giác như bạn muốn 1 actor đi theo main actor để support như trong Diablo phải không ?
Sign In or Register to comment.