làm thế nào để khi xuất game android vẫn giữ hình ảnh trong file

UbuUbu Posts: 1Registered
như tiêu đề

Comments

  • phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 54Registered, Moderators
    Bạn phải nói mình dùng engine gì chứ?
    Nếu là RPGMV (Vì bản này xuất ra android được) thì nó cũng xuất ra hình ảnh game mà nhỉ, có thể bạn đã chọn mã hoá nó nên khi xuất game hình ảnh bị nén với định dạng khác, hoặc trường hợp bạn chọn “không xuất files chưa dùng” tức files, ảnh mà bạn chưa dùng trong game sẽ không xuất vào file apk

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file