các loại Switch trong RPGMVXA

GanthGanth Posts: 2Registered
edited December 2019 in RPG Maker
cho em hỏi là switch với self switch khác nhau chỗ nào và dùng để làm gì ạ ?

Comments

 • slucis7593slucis7593 Posts: 543Registered
  edited December 2019
  1. Như e biết thì mỗi Event sẽ có nhiều Page (trang), nhưng sẽ có 1 current page (trang hiện tại) hay active page (trang khả dụng). Switch và Self-Switch đều được sử dụng để thay đổi active page này.
  Ví dụ:
  Em tạo 1 Event có:
  - Page 1:
    - 1 Action hiện Message("Xin hãy giúp tôi! Con yêu quái bắt mất em trai tôi rồi.").
  - Page 2: Điều kiện active là Switch 01 = ON
    - 1 Action hiện Message ("Xin cám ơn! Đây là chút đền đáp của tôi")
    - 1 Action + 1 Item (Potion).
  Các bước Gameplay:
  1. Nói chuyện với event này, Page 1 sẽ chạy và hiện message.
  2. Đi đánh quái và bật Switch 01 = ON.
  3. Quay lại nói chuyện, Page 2 lúc này sẽ chạy, hiện message và + 1 item.

  Ngoài ra nó còn dùng ở nhiều chỗ nữa, ví dụ Action điều kiện, ... nó tương tự như cái công tắc vậy.

  2. Switch khác Self-Switch ở chỗ Switch thì có thể dùng ở tất cả các Events và có thể thay đổi ở bất kỳ Event nào (Kể cả Common Event).
  Còn Self-Switch chỉ có thể sử dụng với Event đó và được thay đổi bởi Event đó. (Nếu biết về script thì có thể thay đổi self-switch ở event khác).

  Ví dụ thường hay dùng của Self-Switch là:
  1. Page 1 hiện 1 message dài dài giải thích các kiểu. Rồi bật Self-Switch = ON để nhảy qua Page 2. Lúc này Page 2 chỉ hiện 1 message đơn giản kiểu "Đi làm nhiệm vụ đi rồi quay lại nói chuyện tiếp".
  2. Tạo 1 cái Chest khi lấy xong item thì nhảy qua page 2 với hình ảnh cái Chest mở và không thêm item được nữa.
  3. Enemy sau khi đánh chết thì ko xuất hiện khi đi qua đi lại giữa 2 map nữa. Nếu dùng erase event thì sau khi đi sang map khác và quay lại nó sẽ lại xuất hiện.
Sign In or Register to comment.