RPGMVXA: Làm sao để Player nhìn 1 hướng

Tung2234Tung2234 Posts: 1Registered, Uncornfirmed
edited December 2019 in RPG Maker
Cho mik hỏi làm sao để Player nhìn 1 hướng khi giữ nút Shift
VD: Khi mik đang nhìn sang phải thì thì mik nhấn giữ nút Shift thì nó lock lun hướng bên đó cho dù mik có di chuyển lên xuống hay thì trái thì nó vẫn chỉ nhìn sang bên phải

Comments

Sign In or Register to comment.