RPGMVXA: Làm sao để Player nhìn 1 hướng

Tung2234Tung2234 Posts: 1Registered, Uncornfirmed
Cho mik hỏi làm sao để Player nhìn 1 hướng khi giữ nút Shift
VD: Khi mik đang nhìn sang phải thì thì mik nhấn giữ nút Shift thì nó lock lun hướng bên đó cho dù mik có di chuyển lên xuống hay thì trái thì nó vẫn chỉ nhìn sang bên phải

Comments

  • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,762Administrators
    Bạn dùng common event, chọn Parallel Process.
    Trong đó kiểm tra nếu người chơi nhấn nút nào đó thì Lock direction của Player trong Set Move Route, còn nếu thả nút đó ra thì bỏ Lock

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file