[Graphics] [VX] [ACE] Pipoya FREE RPG Tileset 32x32

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,737Administrators
edited August 23 in Game Asset

Comments

 • phovangphovang Posts: 93Moderators
  nong trai à
 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,737Administrators
  edited August 23
  phovang said:
  nong trai à
  Cái này là tileset chung cho game RPG, thường bối cảnh các game RPG là làng mạc nên nói nông trại cũng đúng, nhưng để làm game nông trại thì cái này còn thiếu nhiều, nền dùng các pack dành cho game nông trại thì tốt hơn, mà cái này đã có người post rồi đó em  :p

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file