[Hướng Dẫn] GameMaker: Studio Resolution and Aspect Ratio Management

phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 54Registered, Moderators
edited August 2019 in Game Maker: Studio

GameMaker: Studio Resolution and Aspect Ratio Management 

Đây là loạt ba video hướng dẫn và giải thích về resolution của GameMaker: Studio
Nếu muốn game của bạn hiển thị đồng bộ với tất cả màn hình, vừa với mọi màn hình mobile, pc thì đây là thứ bạn cần, các video sẽ có giải thích và hướng dẫn chi tiết cách làm, ngoài scale thì còn chuẩn perfect pixel cho game nữa

Phần 1:


Phần 2:


Phần 3:
Comments

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file