[Hướng Dẫn] 12 nguyên tắc làm chuyển động hình ảnh (12 Principles of Animation)

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,858Administrators
edited August 2019 in Đồ Họa
Video game thường có trên 90% là giao tiếp bằng hình ảnh (trừ khi bạn muốn đưa thật nhiều chữ vào bắt người chơi đọc để hiểu được chuyện gì đang diễn ra).

Do đó đây là 12 nguyên tắc vàng mà ai làm game cũng nên học, vì nếu vi phạm 1 trong 12 nguyên tắc này, bạn sẽ làm nhân vật hành động thiếu tự nhiên và khó truyền tải hết thông điệp bằng hình ảnh cho người chơi.

Tagged:
Sign In or Register to comment.