thảo luận chôm chỉa resources bigfishgames ?

lysuamuahelysuamuahe Posts: 75Registered
Hỏi cái này hơi trẻ trâu mất dạy, nhung t thấy item tụi nó vẽ đẹp quá muốn chôm chĩa ít =((((
chuyển file data game của nó sang đuôi winrar nhung nó đòi pass =))))
Nói đơn giản ông nào biết phá pass winrar thì chỉ t cách với =)))) biết pass thì càng tốt

Comments

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file