[Thảo Luận] Script Inventory basic :(

lam123123lam123123 Posts: 1Registered
edited July 2019 in Game Maker: Studio
Chẳng là mình muốn làm một cái inventory = array 1d mà vẫn chưa hiểu,ai có thể chỉ rõ giúp mình,hoặc có example đơn giản càng tốt,thanks all :V

Comments

Sign In or Register to comment.