[Audio Bộ nhạc cho RPG của Bobby Richeson

sanggameboysanggameboy Posts: 1,943Registered
edited July 2019 in Game Asset
Một bộ nhạc khá hay cho những bạn đã ngán bộ BMG có sẵn trong RTP của RPG Maker O.O

Lưu ý: Không được sử dụng cho dự án thương mại, và khi sử dụng phải credit tên tác giả: Bobby Richeson. Nếu muốn sử dụng cho dự án thương mại thì liên hệ với tác giả

Tagged:
Sign In or Register to comment.