[Thắc mắc] RMVXA - Cho player di chuyển chậm lại khi ở trong một region

Existing user?   Create account