[Free] Phác thảo bố cục game bằng Lunacy - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
[Free] Phác thảo bố cục game bằng Lunacy - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Tài Nguyên Chung (http://taotrochoi.com/forum-94.html)
+---- Diễn đàn: Công Cụ (http://taotrochoi.com/forum-200.html)
+---- Chủ đề: [Free] Phác thảo bố cục game bằng Lunacy (/thread-3970.html)[Free] Phác thảo bố cục game bằng Lunacy - Dang_Khoa - 27-02-2019

Giới thiệu
Lunacy là phần mềm cho phép bạn phác thảo giao diện game, tức là sắp sếp vị trí các thành phần trước khi bắt tay vào thực hiện.
Đặc biệt cho phép mở file .sketch của ứng dụng Sketch trên mac OS mà lại hoàn toàn miễn phí.

Screenshot
[Image: Lunacy3-1-1024x676.png]

Tải về:
https://icons8.com/lunacy