Tạo Trò Chơi - Vấn đề script

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: Vấn đề script
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Cơ bản là đang thay cái hp bar thành energy bar, làm gần xong thì thằng sleek gauges gây ra lỗi draw bar
Show ContentSpoiler:
Thím nào rành script fix giúp  Confused
Energy bar script
Sleek gauges script