Tạo Trò Chơi - [System] 'File missing error' preventer

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [System] 'File missing error' preventer
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Giới Thiệu
Bình thường khi game thiếu tài nguyên, dù chỉ 1 file SE hay icon nhỏ xíu thì nó cũng báo error và văng ra, khiến người chơi cảm thấy nản khi chơi game của bạn, script này sẽ giúp game vẫn tiếp tục dù có thiếu file hay không.

Script:
PHP Code:
#===============================================================

# ● [XP/VX] ◦ 'FILE MISSING ERROR' PREVENTER ◦ □

# * Game won't quit because file missing error anymore~ *

#--------------------------------------------------------------

# ◦ by Woratana [woratana@hotmail.com]

# ◦ Thaiware RPG Maker Community

# ◦ Released on: 05/10/2008

# ◦ Version: 1.0

#--------------------------------------------------------------

# * Put this script over everything in your game!

# (Default scripts in Script Editor are not an exception!)

#------------------------------------------------------------------module Wora_FMEP

  
#========================================================

  # * [START] 'FILE MISSING ERROR' PREVENTER SETUP PART *

  #--------------------------------------------------------

  
Print_Missing_File true

  
# Thông báo thiếu file khi lỗi xuất hiện

  

  
Record_Missing_File true

  
# Ghi tên file thiếu vào 1 file text 

  
Missing_Log_File_Name 'missing_log.txt'

  
# Tên file text 

  

  
Use_Audio_Replacement false

  
# Thay thế tập tin âm thanh bị mất bằng tập tin khác

  
Audio_Replacement_File 'Audio/SE/015-Jump01'

  
# Tên tập tin âm thanh

  

  
Use_Bitmap_Replacement false

  
# Thay thế file ảnh bị mất bằng file khác

  
Bitmap_Replacement_File 'Graphics/Fogs/001-Fog01'

  
# Tên file ảnh thay thế

  #--------------------------------------------------------

  # * [END] 'FILE MISSING ERROR' PREVENTER SETUP PART *

  #========================================================

  

  
def self.print(typename)

    if 
Print_Missing_File

      p 
'Missed File: ' name.to_s

    end

    
if Record_Missing_File

      file 
File.open(Missing_Log_File_Name"a+")

      
type type == 'Bitmap' 'Audio'

      
text '*' type.to_s '* :' name.to_s "\n"

      
file.write(textunless file.readlines.include?(text)

      
file.close

    end

  end

endclass << Audio

  AUDME 
= [:bgm_play, :bgs_play, :me_play, :se_play]

  
AUDME.each do |method|

    
new_method 'wora_fmep_aud_' method.to_s

    alias_method
(new_methodmethodunless $@

new_def = <<_ALIAS_

def 
#{method}(*args)

  
begin

    
#{new_method}(*args)

  
rescue

    Wora_FMEP
.print(1args[0])

    
#{new_method}(Wora_FMEP::Audio_Replacement_File, args[1], args[2]) if

  
Wora_FMEP::Use_Audio_Replacement

  end

end

_ALIAS_

eval(new_def)

  
end

endclass Bitmap

  unless 
$@

    
alias wora_fmep_bmp_ini initialize

    def initialize
(*args)

      
begin

        wora_fmep_bmp_ini
(*args)

      
rescue

        Wora_FMEP
.print(0args[0])

        if 
Wora_FMEP::Use_Bitmap_Replacement

          wora_fmep_bmp_ini
(Wora_FMEP::Bitmap_Replacement_File)

        else

          
wora_fmep_bmp_ini(3232)

        
end

      end

    end

  end

end 

Hướng Dẫn:
Đặt script này trên toàn bộ script, kể cả mặc định.
Chỉnh lại script này theo ý bạn, đã hướng dẫn trong script

Điều Khoản
Ko dùng với dự án thương mại

Tác Giả Bài Viết Củ
Dang_Khoa

Tác Giả Script
woratana

Nguồn
rpgmakervx.net
Toàn cript cũ :buonnon:
Script moi dau roi :quetquet:
(06-02-2013, 12:17 PM)moonx Đã viết: [ -> ]Script moi dau roi :quetquet:

Post trước những script cần thiết..script mới tính sao !
sặc
thiên vị xp quá
cái này dùng được với vxa nhưng lại không hiện thông báo
đang ở box xp mà ai ,vxa thì :boiboi: ra :uynhnhau: