Tạo Trò Chơi - Miraki - Main Menu

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: Miraki - Main Menu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trích dẫn:Script menu của mình ! Script này vẫn là bản beta ! Mọi người dùng thử và check lỗi cho mình nhé !
Tác giả: Miraki - "My name"
Version: Beta
Trích dẫn:Những phần chưa hoàn thành:
-Setting Menu
-Info Menu
-Mission Menu
Trích dẫn:Hướng dẫn và lưu ý:
-Nhập script vào script editor để sử dụng
``
-Thêm windows skin bất kì vào windowskins folder, đặt tên là 3 để có thể sử dụng
-Nhập tên hình ảnh nhân vật và thêm "_pic" sau hình ảnh để có thể hiển thị hình ảnh nền nhân vật
Vd: "001-Fighter01" -> "001-Fighter01_pic"

[Image: test.png]
Trích dẫn:Link View