Tạo Trò Chơi - [System]Database Limit Breaker (Thêm Dữ Liệu Cho RPGXP)

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [System]Database Limit Breaker (Thêm Dữ Liệu Cho RPGXP)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Giới Thiệu
Thường thì RPGXP chỉ hạn chế chúng ta ở 999 dữ liệu ở mỗi thành phần (items,animations,skill...)
Script này sẽ giúp chúng ta tăng thêm dữ liệu cho dự án của mình lên 1000, 2000 hay thậm chí 10000000...nói chung tùy ý(ko biết được ko nhưng củng bốc phét tí)

Script
Code:
#==============================================================================
# Database Limit Breaker XP
# Author: Shdwlink1993
# Version: 1.0
# Type: Limit Breaker
#:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
# DLBXP Date 1.0b: 8/24/2009
#:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
#
# #  This work is protected by the following license:
# #----------------------------------------------------------------------------
# #  
# #  Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
# #  ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ )
# #  
# #  You are free:
# #  
# #  to Share - to copy, distribute and transmit the work
# #  to Remix - to adapt the work
# #  
# #  Under the following conditions:
# #  
# #  Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the
# #  author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you
# #  or your use of the work).
# #  
# #  Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes.
# #  
# #  Share alike. If you alter, transform, or build upon this work, you may
# #  distribute the resulting work only under the same or similar license to
# #  this one.
# #  
# #  - For any reuse or distribution, you must make clear to others the license
# #    terms of this work. The best way to do this is with a link to this web
# #    page.
# #  
# #  - Any of the above conditions can be waived if you get permission from the
# #    copyright holder.
# #  
# #  - Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.
# #  
# #----------------------------------------------------------------------------
# #
# # Note that if you share this file, even after editing it, you must still
# # give proper credit to shdwlink1993.
#
#:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
#
#                                    ~= Function =~
#
# This script is designed to break the database limits of 999 for anything
# (except elements and maps).
#
# Before running, make sure that the project is not open in RPG Maker XP! This
# is important because otherwise it will not read the new data!
#
#:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
#
#                               ~= Version History =~
#
# Version 1.0b ---------------------------------------------------- [8/24/2009]
#
#:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
#
#                                 ~= Customization =~
#
# For whatever you want changed, simply change the number after it to the number
# you want avaliable (you'll understand when you see it).
#
# If you do NOT want to change it, then leave the number at 0.
#
#:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
#
#                               ~= Compatability =~
#
# - Will not work with Blizzard's Creation System.
#
#:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
#
#                             ~= Special Thanks =~
#
# - Blizzard, because this entire script is based on a five-line snippet he
# provided.
#
#:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

Actors = 0
Animations = 0
Armors = 0
Classes = 0
CommonEvents = 0
Enemies = 0
Items = 0
Skills = 0
States = 0
Tilesets = 0
Troops = 0
Weapons = 0

def ops(num, filename, st)
  return if num == 0
  data = load_data(filename)
  num = num-data.size
  struct = eval(st)
  if num > 1
    num.times { data.push(struct) }
  else
    (-num).times { data.pop }
  end
  File.open(filename, 'wb') {|f| Marshal.dump(data, f) }
end

begin
  ops(Actors, 'Data/Actors.rxdata', 'RPG::Actor.new')
  ops(Animations, 'Data/Animations.rxdata', 'RPG::Animation.new')
  ops(Armors, 'Data/Armors.rxdata', 'RPG::Armor.new')
  ops(Classes, 'Data/Classes.rxdata', 'RPG::Class.new')
  ops(CommonEvents, 'Data/CommonEvents.rxdata', 'RPG::CommonEvent.new')
  ops(Enemies, 'Data/Enemies.rxdata', 'RPG::Enemy.new')
  ops(Items, 'Data/Items.rxdata', 'RPG::Item.new')
  ops(Skills, 'Data/Skills.rxdata', 'RPG::Skill.new')
  ops(States, 'Data/States.rxdata', 'RPG::State.new')
  ops(Tilesets, 'Data/Tilesets.rxdata', 'RPG::Tileset.new')
  ops(Troops, 'Data/Troops.rxdata', 'RPG::Troop.new')
  ops(Weapons, 'Data/Weapons.rxdata', 'RPG::Weapon.new')
  exit
end

Hướng Dẫn
- Copy script và chép vào dự án của bạn !
Tại phần :
Trích dẫn:Actors = 1200
Animations = 1200
Armors = 1200
Classes = 1200
CommonEvents = 1200
Enemies = 1200
Items = 12010
Skills = 1200
States = 1200
Tilesets = 1200
Troops = 1200
Weapons = 1200

-Chỉnh lại số lượn dữ liệu bạn muốn có cho dự án của mình , ở đây tôi để 1200 tức là mỗi thành phần Actor,Animations,Armorn... sẽ có đến 1200 số lượn database

- Save dự án lại và tắt RPGXP đi ( lưu ý là không chạy game = RPGXP nhé )

-Tiếp Tục Chạy Game.exe của dự án bạn, chạy được một lúc nó sẽ tự động tắt

- Mở lại RPGXP, Xóa Script Database Limit Breaker đi, rồi vào DATABASE xem, bây giờ số lượn id lên đến 1200 như đã chỉnh rồi đấy ! sài thôi

Nhớ lưu lại nhé ! và khi muốn thêm nữa thì ta sẽ làm tiếp như thế ! Sử dụng cái này có thể sẽ làm tốc độ load của game hơi lâu nhưng củng ko đáng kể ! thoải mái đi

Điều Khoản
Ko được dùng với dự án thương mại :bucboi:

Nguồn
http://forum.chaos-project.com
Dùng cái này muốn chỉnh sửa dữ liệu phải thêm script khác à?
(05-02-2013, 12:49 PM)leequangson Đã viết: [ -> ]Dùng cái này muốn chỉnh sửa dữ liệu phải thêm script khác à?

Chỉnh trong Database của RPGXP bình thường bạn ạ !
Có được đâu, max là 999 mà
Muốn chỉnh dữ liệu của item thứ 1000 trở lên phải viết script
Cái này hay Smile
Mình cần hơn 1500 animation cho game pokemon Smile
1500 lam gi choi luon 10000 do :buonnon: